Jesteś tutaj: Bip -> Dyrektor
Dyrektor

mgr Renata Rogacewicz – Dyrektor1. Zadania ogólne dyrektora:
a) dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola
b) dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego przedszkole
c) dyrektor odpowiada za zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym
d) dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem
f) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
g) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
i) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych
k) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
l) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami kontrolującymi
m) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
n) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem
o) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.
2. Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej:
a) przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej
b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
c) wstrzymywanie wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola:
a) współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców w wykonywaniu swoich zadań
b) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi
c) wyrażanie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
d) współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
4. Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola:
a) zatwierdzanie arkusza organizacji przedszkola (opracowuje wicedyrektor)
b) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy c) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej
d) tworzenie zespołów wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na wniosek zespołu przewodniczącego zespołu
5. Zadania dyrektora związane z dokumentacją:
a) dokonywanie sprostowań błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu
b) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją
c) poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola
d) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
6. Zadania dyrektora a sprawy dzieci:
a) przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach
b) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego (w przypadku większej liczby dzieci niż 25 w grupie, po uzyskaniu akceptacji nauczyciela tej grupy)
c) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi
d) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dziecka 6-letniego posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
e) zezwalanie na indywidualny program lub tok nauki, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Wyznaczanie nauczyciela-opiekuna i ustalanie zakresu jego obowiązków
f) ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych
g) skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej
h) powoływanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
i) koordynowanie prac zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub upoważnianie do tego nauczyciela
7. Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego:
a) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko sześcioletnie mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie
8. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli:
a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola
c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
d) nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego
e) wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej
f) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji przedszkola
g) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela
h) zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy
i) kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie
j) stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych
k) wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunku pracy
9. Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli:
a) ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy
10. Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli
a) nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego
b) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu
c) przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż
d) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu
e) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
f) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 10.e)
g) Zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
h) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków
11. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego:
a) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim radę pedagogiczną i radę rodziców
b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
c) przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców
d) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania
e) wykonywanie zaleceń Lubuskiego Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego