Jesteś tutaj: Bip -> Intendentka
Intendentka

Maria Ostrycharczyk – Intendentka

Obowiązki intendentki:

1. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola oraz nadzoru nad pomieszczeniami zaplecza kuchennego i magazynowego.
2. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola
3. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości i inne artykuły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi zgodnie z HACCP.
5. Sporządzanie jadłospisów zgodnie z HACCP.
6. Uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej.
7. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (HACCP).
8. Prowadzenie raportów żywieniowych
9. Prowadzenie imiennych kartotek wydawanej odzieży ochronnej
10. Zbieranie co miesiąc odpłatności za przedszkole od rodziców, po dokonaniu wpłat – w tym samym dniu dokonanie wpłaty w banku.
11. Systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki
12. Terminowe sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentacji finansowej.
13. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
14. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola.