Jesteś tutaj: Bip -> Statut
Statut

Uchwała nr 15/01/2020 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze z dnia 27.01 2020 r. w sprawie Statutu przedszkola

Na podstawie art.72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zmianami) oraz rozporządzenia MEN z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) Rada Pedagogiczna w wyniku głosowania jawnego w obecności co najmniej 2/3 członków rady (na liczbę stałych członków rady), przy 14 głosach ?za?, i 0 głosów ?przeciw? oraz 0 – ?wstrzymujących się? uchwala, co następuje:

§ 1

  1. W §20 ust. 10 pkt. 4) Statutu skreśla się wyrazy: ?i anektowanie zawartych umów?.

§ 2

  1. W § 38 w ust. 2 Statutu skreśla się pkt. 1) i pkt. 2).
  2. W 38 w ust. 2 Statutu dodaje się pkt. 4) i 5) odpowiednio w brzmieniu:

    4) Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi wyznaczony pracownik zatrudniony w CUW (Centrum Usług Wspólnych) przy Departamencie Oświaty i Spraw Społecznych UM w Zielonej Górze

    5) Obsługę spraw kadrowych przedszkola prowadzi wyznaczony pracownik zatrudniony w CUW

§ 3

  1. W § 40 skreśla się ust 1. i ust. 2.
  2. Treść pozostałych ustępów pozostaje bez zmian.

§ 4Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

§ 5Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

§ 6Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu.

§ 7Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia   Przewodniczący Rady Pedagogicznej Renata Rogacewicz