Jesteś tutaj: Bip -> Zastępca dyrektora
Zastępca dyrektora

mgr Izabela Skibińska -Wicedyrektor

Zakres zadań i obowiązków wicedyrektora:

 1. Stały nadzór pedagogiczny nad pracą wszystkich nauczycielek:
  • Udzielanie instruktażu, wskazówek metodycznych.
  • Wskazywanie literatury pedagogicznej.
  • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej.
  • Realizacja założeń rocznego planu pracy przedszkola.
  • Prowadzenie pedagogizacji dla rodziców, zebrań, organizowanie systemu informacyjnego dla rodziców.
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  • Organizowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-kulturalnym. 
 2. Prowadzenie hospitacji różnych form pracy nauczyciela z dziećmi.
 3. Prowadzenie dokumentacji pracy i osiągnięć nauczycieli, przygotowywanie propozycji ocen pracy oraz wniosków o wyróżnienia i nagrody dla kadry pedagogicznej,
 4. Kontrola i stały nadzór nad prowadzoną przez nauczycieli dokumentacją pedagogiczną:
  • Dzienniki zajęć /zapisy pracy dziennej, dane dziecka, osobodni/.
  • Projekty edukacyjne nauczycieli, plany miesięczne.
  • Dokumentacja diagnozująca dotycząca obserwacji dzieci.
 5. Sprawdzanie zgodności sporządzonych odpisów za każdy miesiąc obecności dziecka w przedszkolu. Prowadzenie instruktażu dla nauczycieli.
 6. Prowadzenie dokumentacji dzieci przyjętych do przedszkola, dzieci wypisanych z przedszkola (System NABÓR). Dokumentacja statystyczna liczby wychowanków przedszkola.
 7. Prowadzenie dokumentacji i gromadzenie danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
 8. Kontrola i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgozbioru i biblioteki przedszkolnej.
 9. Nadzór nad stanem terenu zabaw dla dzieci, egzekwowanie ładu i porządku na placach zabaw i przyległych terenach /chodniki, jezdnia/,
 10. Przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów bhp i ppoż.
 11. Wykonywanie innych prac i obowiązków polecanych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy przedszkola.